تاریخچه انتشارات دارالکتب الاسلامیه :

در پی قدرت گرفتن رضاخان و مبارزه این مهره استعمار با دین و فرهنگ دینی نه تنها دین و ارزش و سنت های دینی در سطح جامعه گرفتار غربت وتهاجم گردید بلکه چاپ و نشر کتاب های دینی و ارزشی به گوشه انزوا و غربت رانده شد و کسی اجازه چاپ و انتشار کتب اسلامی را نداشت.
این اوضاع اسفبار و غربت شدید کتاب های مذهبی همت مردانی را می طلبید که ...

تازه های نشر دارالکتب الاسلامیه :